Skip to main content

SVH persbericht over de SVH Meestertitels (Juni 2014)

De belangrijkste informatie daaruit kunt u hieronder lezen. SVH kijkt er naar uit om samen met u en de beroepsverenigingen de SVH Meestertitels vorm en inhoud te gaan geven en zo bij te dragen aan de vakbekwaamheid in de branche.

SVH start nieuwe aanmeldingsronde SVH Meestertitels
Met het online zetten van de procedure en aanmeldingsvoorwaarden van de SVH Meestertitels heeft secretaris SVH Meestertitels Hanneke Westland het startsein gegeven voor de nieuwe aanmeldingsronde. SVH zal het beheer van de SVH Meestertitels voortaan uitvoeren in een unieke samenwerking met een nieuw op te richten stichting waarin een groot aantal beroepsverenigingen binnen de horeca zijn vertegenwoordigd.

Stichting Horeca Beroepsverenigingen
In het nieuwe SVH is voldoende capaciteit en budget vrijgemaakt om het beheer van de SVH Meestertitels voort te zetten. Daarbij wordt in de toekomst nauw samengewerkt met de Stichting Horeca Beroepsverenigingen (SHB). In deze stichting in oprichting zijn het Gilde van Nederlandse Meesterkoks, de IJstop, het Gastvrijheidsgilde en het Koksgilde verenigd. De stichting heeft aangegeven vertrouwen te hebben in SVH en geloof te hebben in de ambities die zij gaat verwezenlijken en in de strategie die zij gaat uitrollen. Medio oktober zullen SVH en SHB een convenant met elkaar aangaan om de samenwerking voor verdere professionalisering in de branche vorm te geven. De branche is door deze samenwerking nog nauwer betrokken bij de aanmeldingsprocedure, de borging van de kwaliteit en exclusiviteit van de titels.

SVH Meesterproef
De nieuwe procedure die vanaf nu geldt voor het aanmelden voor de SVH Meesterproef, staat garant voor een transparante werkwijze. Voortaan zijn er jaarlijks twee aanmeldingsmomenten voor de SVH Meesterproef; kandidaten kunnen hun dossier indienen voor 1 april of voor 1 oktober. Voldoet de kandidaat aan de formele toelatingseisen, dan wordt het dossier voorgelegd aan de betreffende Commissie SVH Meesterproef (CPM). De commissieleden leggen kandidaten langs een meetlat die voor iedereen gelijk is. De uiteindelijke SVH Meesterproef wordt afgenomen en beoordeeld door een Plaatselijke Commissie Meesterproef (PCM), die bestaat uit twee SVH Meesters en de secretaris SVH Meestertitels. De volledige procedure en de aanmeldingsvoorwaarden zijn te vinden op www.svhmeestertitels.nl. Het gehele traject wordt mede geborgd door directeur Ricardo Eshuis en de Raad van Toezicht van SVH.

Nieuwe aanmeldingsronde
Kandidaten die willen opgaan voor de SVH Meestertitel kunnen zich nu aanmelden voor de nieuwe ronde. De uiterste datum waarop zij hun dossier kunnen indienen is 1 oktober 2014. U als SVH Meester weet natuurlijk als geen ander wie de toekomstige toppers in uw vakgebied zijn. Wij stellen het op prijs als u hen attent maakt op deze kans om toe te treden tot de top van de Nederlandse horeca.

SVH Meesters als ambassadeur
SVH wil de Meesters voortaan nog meer betrekken bij haar doel: het vergroten van de vakbekwaamheid in de Nederlandse horeca. U kunt een verbindende factor zijn tussen bedrijfsleven en onderwijs. U bent de aangewezen professional om medewerkers en leerlingen te inspireren en te overtuigen dat vakmanschap loont. Laten we hen samen stimuleren om zich verder te ontwikkelen in hun beroep en ervoor zorgen dat ze trots zijn om te werken in onze mooie branche!

Met vriendelijke groet,

Hanneke Westland
Secretaris SVH Meestertitels